Commissieleden gezocht! Vertegenwoordig de Popmuzieksector

terug

10 oktober 2019

De raad is op zoek naar leden en voorzitters van commissies die in het voorjaar van 2020 de subsidieaanvragen in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 gaan beoordelen. De raad stelt 16 verschillende commissies in. Voor iedere commissie gaan we leden werven, maar specifiek voor de genres Mode, Festivals, Urban, Design, E-culture, Interdisciplinaire kunstvormen, Debat, Musical en Nieuwe muziek.

Profiel van de commissieleden
Naast artistiek-inhoudelijke expertise moet in de commissie (voor zover relevant) ook voldoende kennis en ervaring aanwezig zijn op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, programmering, marketing, educatie, participatie, talentontwikkeling en internationalisering. Commissieleden zijn niet alleen op de hoogte van de actualiteit in de specifieke sector, zij hebben ook een integrale kijk op het cultuurbeleid, zowel op landelijk als lokaal niveau. Zij hebben een open blik op het veld en kennen de instellingen die subsidie gaan aanvragen.

Profiel van de commissievoorzitters
Voor de voorzitters van de commissies geldt, naast de voorwaarden die gesteld worden aan commissieleden, dat zij gezaghebbend zijn en beschikken over een diep inzicht in de sector. Zij kunnen vergaderingen leiden en vanuit een helikopterblik naar de sector en de aanvragende instellingen kijken. Commissievoorzitters bewaken de integriteit van het beoordelingsproces en zullen de preadviezen in de raadsvergaderingen toelichten.

Diversiteit
De raad hecht er veel waarde aan dat zijn beoordelingscommissies divers zijn samengesteld. Bij de werving en selectie van commissieleden wordt rekening gehouden met diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en woon- en werkplaats. We roepen met name personen met een migratieachtergrond en personen die buiten de Randstad wonen en/of werken op om te solliciteren.

Tijdsbeslag en vergoedingen 
Commissieleden beschikken in de maanden februari tot en met mei 2020 over voldoende beschikbaarheid om de subsidieaanvragen te beoordelen: voor het lezen en vergaderen moeten 4 dagen per maand vrij worden gehouden. In de praktijk zal het tijdsbeslag wisselend zijn en sterk afhangen van de hoeveelheid aanvragende instellingen per commissie.

De vergaderingen zijn in de regel bij de raad in Den Haag. Commissieleden worden door de minister benoemd voor de periode van 1 jaar. De vergoeding per vergaderdag is € 220,- voor commissieleden en € 290,- voor voorzitters. Reiskosten worden vergoed.

Selectieprocedure
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand), vóór 14 oktober 2019 via e-mail te sturen naar CommissiesBIS@cultuur.nl.

Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij de heer Sedat Bugdaci, projectleider Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 via e-mail sb@cultuur.nl.