Stimuleringsregeling Amsterdamse nachtcultuur opgestart

terug

Sinds 21 mei 2021 is het voor culturele nachtclubs in Amsterdam weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de stimuleringsregeling.Deze regeling is bedoelt voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gecureerd cultureel programma dat na heropening van de nachtclub weer wordt opgestart. Denk daarbij aan het inhuren van artiesten, ontwerpers en uitvoerders.

Er zijn een aantal voorwaarden voor de stimuleringsregeling waaronder:

  • De aanvrager is een cul­tu­re­le nacht­club die voor de start van de co­ron­a­maat­re­ge­len al een ge­cu­reerd cul­tu­reel pro­gram­ma had. 
  • Op de toe­gangs­prijs voor dit pro­gram­ma is door de nacht­club het btw-ta­rief van 9% voor po­di­um­op­tre­dens toe­ge­past.
  • De nacht­club heeft een gel­di­ge ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning en mag in het week­end tot mi­ni­maal 4.00 uur ge­o­pend zijn.
  • De aan­vra­ger heeft zelf on­vol­doen­de mid­de­len om de cul­tu­re­le pro­gram­me­ring weer op gang te kun­nen bren­gen.
  • De aan­vra­ger heeft TVL ont­van­gen voor het laat­ste kwar­taal van 2020 en dus mi­ni­maal 30% om­zet­ver­lies ge­le­den.
  • De cul­tu­re­le nacht­club ont­vangt geen sub­si­die in het ka­der van het Kun­sten­plan 2021-2024.

Er kan maximaal € 30.000,- subsidie uitgekeerd worden. Aanvragen moet voor 11 juni. Meer informatie en uitleg over het indienen van je aanvragen vind je hier.

Stimuleringsregeling Amsterdamse nachtcultuur opgestart