Nieuws

Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun OCW

Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun OCW

1 september 2020

Vandaag is bekendgemaakt dat minister Van Engelshoven van OCW vijf miljoen euro subsidie toekent aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. Naast dit bedrag dragen de uitvoerende organisaties van rechthebbenden zelf ook vijf miljoen euro bij. Hierdoor is er een totaal van tien miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) in deze moeilijke tijden.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om professionals in de rechtensector financieel bij te staan nu de activiteiten waaraan zij inkomsten uit putten grotendeels stil zijn gevallen.

De aan het steunfonds deelnemende collectieve beheersorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende met OCW-gelden gesubsidieerde projecten:

• het Investeringsfonds muziek (onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra) voor componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek;
• het Muziekproductiefonds, uitgevoerd door Sena, voor performers en producenten van muziek;
• het Pictoright steunfonds voor beeldend kunstenaars, fotografen en andere beeldmakers;
•  het NORMA Corona Fonds voor uitvoerende kunstenaars;
•  het Stichting Lira Fonds is verantwoordelijk voor de Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers en de Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs, beiden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs, alsmede voor de Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, uitgevoerd door de Stichting MatchingFonds van De Coöperatie;
•  het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs, uitgevoerd door Stichting VEVAM Fonds.

Meer informatie en voorwaarden voor deelname aan de regelingen is hier te vinden.

Aanvechten negatief advies subsidieaanvraag Friesland Pop

Aanvechten negatief advies subsidieaanvraag Friesland Pop

Friesland Pop heeft een negatief advies ontvangen van de provinciale adviescommissie cultuur op het meerjarenplan 2021-2024. Friesland Pop is vanaf het begin van het samenwerkingsverband POPnl de vertegenwoordiger van de provincie Friesland en daarmee een belangrijke speler in het veld. 

POPnl ziet de Stichting Friesland Pop als belangrijk kenniscentrum, waardevolle promotor van jong talent en als bindmiddel tussen lokale organisatoren en intermediair tussen afnemers en aannemers van popmuziek. Friesland Pop is een toegankelijke organisatie met gepassioneerde medewerkers en met veel kennis van zaken die beschikt over een fijnmazig netwerk in Friesland. Friesland Pop is enig in haar soort en juist door haar provinciale werkwijze weet Friesland Pop overstijgende en overkoepelende resultaten te behalen voor popmuzikanten en de gehele popsector in Friesland. Met het wegvallen van Friesland Pop zien wij deze waardevolle schakel op provinciaal en regionaal gebied verloren gaan en dit baart ons grote zorgen.

 

Het afbouwen van de taken van Friesland Pop en verdwijnen van deze organisatie uit het Friese cultuurbestel, betekent dat de decennialang met enthousiasme en betrokkenheid opgebouwde kennis en kunde wordt geminimaliseerd of zelfs volledig verdwijnt. Tal van bovenlokale projecten en festivals waar talenten uit de gehele provincie aan meedoen en waar de provincie en de gemeenten veelal gezamenlijk een financiële bijdrage aan leveren zullen noodgedwongen ophouden te bestaan. De tweedelijns ondersteuning die gemeenten, podia, festivals en makers uit alle Friese regio’s de afgelopen jaren hebben ontvangen van Friesland Pop bij de ontwikkeling van het popbeleid en de raakvlakken die dit heeft met vrijwilligers- en jeugdwerk zijn van cruciaal belang voor de regio’s.

Ook buiten de provincie Friesland vervult Friesland Pop al jarenlang een cruciale rol. Als aanjager van samenwerkingsverbanden met andere noordelijke provincies en als inspirator van andere provinciale poporganisaties. Friesland Pop heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van het land door de gedrevenheid en het kwalitatief hoogstaande niveau van al haar diensten en projecten voor muzikanten, podia, festivals en gemeenten.

POPnl roept u op om geen gehoor te geven aan het negatieve advies en de Stichting Friesland Pop voor het gevraagde bedrag op te nemen in het Cultuurplan 2021-2024. Juist door de gezamenlijke investering van provincie, gemeenten en fondsen wordt er met weinig geld ontzettend veel bereikt, zowel kwalitatief als kwantitatief; het aantal mensen dat in staat wordt gesteld in contact te komen met popcultuur is enorm. Door gezamenlijk te investeren in cultuurparticipatie en talentontwikkeling ontstaat meerwaarde die zorgt voor kwalitatief hoogstaande voorzieningen en producties.

Download de brief van POPnl aan de provincie Friesland
hier.